INFORMACJE dot. zmian w podatkach 2015
 
Podatek od towarów i usług 2015 r.
I. Opodatkowanie usług nadawczych, elektronicznych itp. w 2015 r.
Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku
VAT trzech kategorii usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na
rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników - osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej), zlokalizowanych w Unii Europejskiej.
Miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Nowe zasady oznaczają, że od 2015 r. podatek VAT od usług telekomunikacyjnych, usług
nadawczych oraz usług elektronicznych będzie stanowił dochód państwa członkowskiego, w
którym odbiorca takich usług jest zlokalizowany, co pełniej oddaje konsumpcyjny charakter
podatku VAT.
Wprowadzone zostały nowe metody dokonywania płatności podatku VAT oraz składania
stosownych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku z tytułu tych usług.
II. Rewolucja w ogólne strukturze VAT – określanie proporcji od zakupów służących działalności
opodatkowanej VAT oraz działalności poza VAT
Znowelizowane przepisy Ustawy o VAT określają proporcję (przy odliczaniu podatku od towarów i
usług) w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych,
tzn. do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT (w tym zaproponowanie
przykładowych metod służących proporcjonalnemu odliczaniu VAT) oraz określenie systemu korekt
w przypadku zmiany zakresu wykorzystania tych towarów.
III. Zmiany w uldze na złe długi, solidarna odpowiedzialność za dług w podatku VAT, kaucja
gwarancyjna.
Wprowadzenie zmian w zakresie tzw. ulgi na złe długi mających na celu zmniejszenie asymetrii w
stosowaniu tej instytucji.
Obowiązujące przepisy regulujące zagadnienie tzw. ulgi na złe długi nie przewidują możliwości
skorzystania przez wierzyciela z ww. ulgi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania
upadłościowego lub w trakcie likwidacji, podczas gdy dłużnik w takiej sytuacji ma obowiązek
dokonania korekty.
Zasada ta ulegnie zmianie, bowiem w przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec
miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie
lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji wyłączony
zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego.
IV. Przebudowa systemu tzw. odwrotnego obciążenia czyli zmiany w wykazie towarów, obowiązki
dokumentacyjne, sprawdzanie kontrahentów, limity kwotowe, itp.
Projektowane nowe brzmienie ustawy o VAT wprowadza również zmiany mające na celu
zapewnienie większej skuteczności i uszczelnienie mechanizmu odwróconego obciążenia poprzez
objęcie tym instrumentem niektórych postaci złota, kolejnych towarów ze stali, telefonów
komórkowych, w tym smartfonów, komputerów przenośnych (takich jak np.: tablety, notebooki,
laptopy) oraz konsoli do gier.
Podatki dochodowe 2015
I. Przychody małżonków z prywatnego najmu
Od 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać zasada, że raz złożone przez małżonków oświadczenie
o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z prywatnego najmu przez jednego z nich będzie
ważne również w kolejnych latach aż do momentu rezygnacji z tej formy opodatkowania.
II. Zbycie składników majątku niewpisanego do ewidencji środków trwałych
W znowelizowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
doprecyzowano, że zbycie składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej,
który ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie został zaliczony
do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, stanowi przychód z działalności
gospodarczej.
III. Odsetki od lokat bankowych
Od 1 stycznia 2015 r. postanowiono, że przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od lokat
terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania na rachunkach
bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ten sposób rozstrzygnięto
wątpliwości, jakie wywoływało kwalifikowanie tego rodzaju odsetek.
IV. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
Wprowadzenie tego zwolnienia jest efektem zmiany stanowiska MF w sprawie odszkodowań z
tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
V. Świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku
bankowego podatnika Cashback.
Zmiana ma na celu uproszczenie od 1 stycznia 2015 r. zasad opodatkowania świadczeń
otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika
(w tym z tytułu tzw. cashback), poprzez opodatkowanie tych świadczeń 19% zryczałtowanym
podatkiem dochodowym
Kasy rejestrujące 2015
Obowiązek prowadzenia kas fiskalnych – rozszerzenie katalogu podatników zobowiązanych do
rozpoczęcia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej.
 
Opracowanie: Biuro Rachunkowości M
ul. Złota 4 84-200 Wejherowo