ZAPYTANIE OFERTOWE – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Dotyczy: Zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.”Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy kosztu zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1.: Koszt zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia wizyt studyjnych:

Komplet nr 1: - 90 szt.

 1. Opracowanie podręcznika - ok. 40 stron, format A4, druk – czarno-biały; oprawione; o tematyce: OZE a ochrona środowiska, Zielone osiedla zielone miasta, Polityka województwa i kraju w zakresie wykorzystywania OZE, OZE - strategie energetyczne, Biopaliwa + transport, Domy plus energetyczne i możliwe technologie do wykorzystania, Budownictwo energooszczędne, Prosument jako nowy podmiot na rynku energii, Polityka klimatyczna UE (redukcja CO2) i wpływ tej polityki na
  środowisko i życie społeczeństwa.
 2. Opracowanie ćwiczeń w formie skryptu. ok. 45 stron, format A4, druk – czarno biały; oprawione, o tematyce: OZE a ochrona środowiska, Zielone osiedla zielone miasta, Polityka województwa i kraju w zakresie wykorzystywania OZE, OZE - strategie energetyczne, Biopaliwa + transport, Domy plus energetyczne i możliwe technologie do wykorzystania, Budownictwo energooszczędne, Prosument jako nowy podmiot na rynku energii, Polityka klimatyczna UE (redukcja CO2) i wpływ tej polityki na
  środowisko i życie społeczeństwa.

Część 2.: Koszt zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów zmodyfikowanych przedmiotów w zawodach stolarz, fryzjer, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych:

Komplet nr 1: - 21 szt.

 1. „Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna”, autor: Lesław Giełdowski
 2. „Odnawianie starych mebli”, autor: Jakub Rzymowski

Komplet nr 2:  15 szt.    

 1. „Stolarstwo. Materiały, narzędzia, techniki, projekty”, autor: Paul Forrester
 2. „Renowacja. Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów”, autor: Julia de Bierre, James Bain Smith lub „Snycerstwo materiały, narzędzia, techniki rzeźbiarskie i wykończeniowe”, autor: Anthony Denning

Komplet nr 3: - 21 szt.

 1. „ Modelowanie 3D w programie AutoCAD”, autor: Zbigniew Krzysiak
 2. „Drewno egzotyczne. Rozpoznawanie właściwości, zastosowanie”, autor: Agnieszka Jankowska , Paweł Kozakiewicz i Magdalena Szczęsna

Komplet nr 4: - 50 szt.

 1. „Silnik pojazdów samochodowych” Podręcznik do nauki zawodu, autor: Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Komplet nr 5 – 17 szt.

 1. „Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Cz.2 Wyposażenie elektroniczne” autor: Krzysztof Pachowski

Komplet nr 6 – 35 szt.

 1. „Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów”, autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter
 2. „Fryzjerstwo Podstawy”, autor: Małgorzata Richter, Barbara Feist, Teresa Kulikowska-Jakubik

Komplet nr 7 – 30 szt.

 1. „Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowana fryzur i ondulowania”, autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter
 2. „Fryzjerstwo Podstawy”, autor: Małgorzata Richter, Barbara Feist, Teresa Kulikowska-Jakubik

Komplet nr 8 – 31 szt.

 1. „Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów”, autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter
 2. „Fryzjerstwo Podstawy”, autor: Małgorzata Richter, Barbara Feist, Teresa Kulikowska-Jakubik

Część 3.: Koszt zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach zajęć dodatkowych z matematyki i języka angielskiego z terminologią zawodową:

Komplet nr 1: - 210 szt.

1.”Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej Kl. I-III”, autor: Alicja Cewe, Allina Magryś-Walczak, Maria Kruk, Halina Nahorska, Małgorzata Krawczyk

2.”Tablice matematyczne” oprawa twarda, autor: Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Pancer

3.”Zbiór zadań i ćwiczeń dla ZSZ. Część 1”, autor: Alicja Cewe, Irena Stepuro, Jadwiga Witkowska

4. „Zbiór zadań i ćwiczeń dla ZSZ. Część 2”, autor: Alicja Cewe, Irena Stepuro, Jadwiga Witkowska

Komplet nr 2:- 210 szt.

1.J. angielski. Słownik podręczny LONGMANN angielsko-polski

2.J. angielski. Podręcznik. „New Inside Out Elementary”; Autor: Key Sue, Jones Vaughan,

3.J. angielski. Ćwiczenia bez klucza. „New Inside Out Elementary”; Autor: Key Sue, Jones Vaughan

Komplet nr 3 – 2 szt.

 1. J. angielski Książka nauczyciela „New Inside Out Elementary”, Autor: Key Sue, Jones Vaughan
 2. J. angielski. Ćwiczenia z kluczem. „New Inside Out Elementary”; Autor: Key Sue, Jones Vaughan
 3. J. angielski. Podręcznik. „New Inside Out Elementary”; Autor: Key Sue, Jones Vaughan,

 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZŁOŻENIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty wyboru oferty.

Kryteria oceny oferty wykonawcy:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę brutto zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

Termin i miejsce składania oferty:

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy: biuro@cechwejherowo.pl lub przesłać pocztą/ dostarczyć na adres: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Hallera 18, 84-200 Wejherowo w godzinach 8.00-15.00, w terminie do 22.10.2013 roku.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące braku powiązań z zamawiającym.

 

 

Pobierz wzór oferty z oświadczeniem