WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
- SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 
 
Gdańsk, 8 kwietnia 2020 roku 
 
Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju 
Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP 
reprezentujący wyborców z województwa 
pomorskiego 
Panowie Senatorowie RP reprezentujący 
wyborców z województwa pomorskiego 
Pan Adam Abramowicz, Rzecznik  
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski 
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa 
Pomorskiego 
Szanowni Państwo, 
Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z 
województwa pomorskiego i kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo 
pomorskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, przekazujemy niniejsze, 
czwarte wspólne oświadczenie dotyczące ustawy Tarcza Antykryzysowa oraz planowanej jej 
modyfikacji.   
Uważamy, że zaproponowane w ustawie Tarcza Antykryzysowa instrumenty 
wsparcia i ochrony dla przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami epidemii 
koronawirusa są zdecydowanie niewystarczające i nie stanowią odpowiedzi na zaistniałe 
nadzwyczajne potrzeby. Dlatego apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań mających na 
celu – już obecnie – ratowanie katastrofalnej sytuacji wielu mikro- oraz małych, średnich i 
dużych przedsiębiorstw. Stanowczo domagamy się, aby przy planowaniu i wdrażaniu działań 
2/11 
 
skierowanych do sektora przedsiębiorców uwzględnić głos i postulaty samych 
zainteresowanych – organizacji pracodawców, z wykorzystaniem także współpracy w 
ramach takich gremiów jak Rada Dialogu Społecznego. Rozmiar ustawy oraz stopień 
skomplikowania procedur i generowana biurokracja stanowią bardzo poważne bariery w 
dostępności zaprojektowanych instrumentów. Wnosimy o pilne odejście od tworzenia 
skomplikowanych struktur prawnych niemożliwych do stosowania bez ponoszenia kosztów 
eksperckich. Apelujemy o tworzenie prostych i przyjaznych rozwiązań dla przedsiębiorców 
w postaci krótkich i czytelnych przepisów. 
 
Niezależnie od przedstawianych na bieżąco przez rząd rozwiązań, proponujemy 
konieczne do wprowadzenia  rozwiązania w następujących obszarach: 
Legislacja krajowa – wnioskujemy o: 
1. Natychmiastowe zaprzestanie procedowania wprowadzenia nowych podatków, które dla 
przedsiębiorców w samym tylko finansowym i proceduralnym wymiarze są zabójcze i 
przyczynią się do likwidacji firm oraz ich upadłości. Dotyczy to proponowanych przez 
Premiera Rządu podatków m.in. cyfrowego, od transakcji finansowych, podatku od śladu 
węglowego. 
2. Uproszenie wszelkich procedur związanych z uzyskaniem pomocy przez przedsiębiorców 
w ramach Tarczy Antykryzysowej i wprowadzenie jako zasady udzielenia jej w oparciu o 
oświadczenie przedsiębiorcy co do stanu faktycznego oraz o wiedzę jaką posiadają 
instytucje udzielające pomocy na temat branży oraz poszczególnych firm. Obecne 
regulacje jako naczelną zasadę reprezentują brak zaufania do Pracodawców i do Urzędów 
czego przejawem jest m.in. np. wypłata dopłaty do wynagrodzenia w trzech transzach 
mimo tego, że pracodawca będzie się rozliczał i tak po okresie wsparcia, a trzy transze 
generują ogrom pracy urzędniczej. 
3. Wprowadzenie dla wszelkich Porozumień ze związkami zawodowymi lub 
przedstawicielami pracowników wymaganych w przepisach Tarczy Antykryzysowej 
terminu 4 dni na ich zawarcie, a w przypadku braku porozumień zawartych w tym terminie 
wprowadzenie obowiązku wydania przez pracodawcę obowiązujących dla danego obszaru 
Regulaminów.  
3/11 
 
4. Zniesienie zakazu handlu w niedzielę i umożliwienie dostępu obywateli do niezbędnych im 
produktów pierwszej potrzeby. Jest to konieczne rozwiązanie dla rozładowania 
powszechnych kolejek, szczególnie w sklepach spożywczych. Na Pomorzu w większości 
sklepów spożywczych (hipermarkety, sklepy sieciowe) wyznaczony okres dostawy dla 
odbiorców indywidualnych to najczęściej maj 2020. W pozostałych z uwagi na ilość 
zamówień terminy dostaw nie są wyznaczane. Sytuacja grozi paniką oraz większym 
ruchem osób w sklepach, co stanowi zagrożenie i dla mieszkańców i personelu.  
5. Wprowadzenie – w przypadku refinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 
przez PFRON, które następowało wyłącznie po wypłacie tego wynagrodzenia przez 
pracodawcę – zasady wypłaty na rzecz pracodawcy kwot pokrywających wynagrodzenie 
dla osób niepełnosprawnych na podstawie oświadczenia pracodawcy, tak aby wypłata dla 
osoby niepełnosprawnej następowała ze środków przekazanych przez PFRON. 
6. Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakresie uchylenia 
w art. 26a ust. 1a1 punktu 3, uzależniającego otrzymanie dofinansowań od terminowego 
ponoszenia kosztów płacy. Jako nieterminowe ponoszenie kosztów płacy traktowane jest 
bowiem składanie korekty w deklaracjach ubezpieczeniowych, związane np. z absencją 
chorobową zatrudnionego. Zwiększenie ryzyka nieobecności pracowników wskutek np. 
kwarantanny, sprawia, że uniknięcie korekt stanie się jeszcze trudniejsze niż do tej pory. 
7. Zawieszenie z mocy prawa do końca 2020 r. wykonania uchwał krajobrazowych 
wprowadzonych przez samorządy lub przesunięcie do 31.12.2020 terminu wejścia ich w 
życie. 
8. Zawieszenie na okres do końca 2020 r. prawa zamówień publicznych. Konieczne jest 
ukierunkowanie zamówień na firmy lokalne związane z miejscem wykonania zamówienia 
z zagwarantowaniem możliwości realizacji zamówienia przez pracowników związanych z 
miejscem zamieszkania i brakiem konieczności przemieszczania grup pracowników (przy 
ograniczeniu pracy hoteli, przy ograniczeniach związanych z możliwością korzystania z 
gastronomii). 
9. Wprowadzenie niezbędnego przepisu generalnego, który na czas stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii pozwalałaby w szeregu ustaw, w których zastrzeżono 
formę pisemną na alternatywne stosowanie formy elektronicznej oraz elektronicznej 
4/11 
 
formy zdalnej dla procedur związanych z obiorem prac (poprzez przekazywanie obrazu na 
odległość). Analogicznie przepis generalny powinien umożliwiać na ten czas, aby we 
wszystkich przypadkach, gdy umowy zastrzegają formę pisemną również można było 
stosować formę elektroniczną. Dla wszystkich sytuacji gdy strony muszą wykonać 
czynności odbioru należy wprowadzić możliwość dokonania czynności na odległość (zdalne 
przekazanie obrazu, przeprowadzenie negocjacji itd.). 
10. Wprowadzenie przepisów umożliwiających zawieranie m.in. umów leasingu i jej aneksów 
w formie elektronicznej poprzez  np.: e-mail.   
11. Wprowadzenie mechanizmów poprawiających płynność poprzez zwroty nadpłaconych 
podatków, zwrotu składki ZUS zapłaconej przez pracodawcę, dla której następczo uzyskał 
zwolnienie z jej zapłacenia oraz uruchomienia środków z rachunków VAT dla innych 
potrzeb płatniczych.  
12. Niewliczanie do określonej w ustawie liczby „do 10 ubezpieczonych” młodocianych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania 
zawodowego. 
13. Uwzględnienie ochrony pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych oraz 
podmiotach ekonomii społecznej na umowach cywilno-prawnych, również w 
organizacjach i podmiotach ekonomii społecznej, które nie spełniają kryteriów ustawowej 
definicji pracodawcy oraz ochrony pracowników zatrudnionych w wymiarze mniejszym niż 
0,5 etatu. Rozciągnięcie tarczy na podmioty ekonomii społecznej utworzone po kwietniu 
2019 r. 
 
Jednocześnie  wspieramy  wszystkie  postulaty zgłoszone przez Radę Przedsiębiorczości 
(Apel z dn. 3.04.2020r.), wskazane już wcześniej oraz wymienione poniżej: 
1. Określenie i zapewnienie odpowiednich środków pomocowych dla podmiotów 
leczniczych, które w związku z obecną sytuacją zmagać się będą z ogromnymi 
komplikacjami w zakresie zwiększenia pracochłonności, drastycznego wzrostu kosztów 
funkcjonowania, w tym w szczególności zakupu wyposażenia, środków ochrony. Branża 
medyczna ma dzisiaj szczególne znaczenie i nie można dopuścić do pogorszenia jej sytuacji 
finansowej. Potrzebne działania obejmują w szczególności: 
5/11 
 
a) stworzenie specjalnych warunków pracy dla personelu medycznego – 
zabezpieczenie w środki ochrony osobistej oraz zapewnienie możliwości 
wykonywania badań diagnostycznych; 
b) przeniesienie na budżet państwa kosztów ponoszonych przez podmioty 
lecznicze związanych z kwarantanną personelu medycznego; 
c) umożliwienie zastosowania cesji zobowiązań podmiotów leczniczych na KUKE i 
BGK (w nawiązaniu do art. 54 ustawy o działalności leczniczej); 
d) przejęcie przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS finansowania składek 
na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących pracę w szpitalach i 
ratowników medycznych – w części finansowanej przez ubezpieczonych. Takie 
rozwiązanie podniosłoby wynagrodzenia netto osób, które z ogromnym 
poświęceniem wykonują swoje obowiązki zawodowe, niejednokrotnie 
przeznaczając swoje prywatne fundusze na zakup brakujących środków 
ochronnych. 
2. Rozszerzenie zwolnienia ze składek płaconych do ZUS na wszystkie firmy przeżywające 
trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich 
wielkości np. firmy, które w okresie X 2019 – IX 2020 doświadczyły spadku przychodów 
powyżej  30%, w stosunku do poprzedniego, roku będą miały umorzone zaległości ZUS za 
pracowników, których nie zwolnili. Konieczna przy tym jest gwarancja utrzymania 
uprawnień dla osób ubezpieczonych. Tarcza Antykryzysowa 2.0. musi też zapewnić 
możliwość przedłużenia zwolnień na kolejne miesiące.  
3. Zwolnienie firm, niezależnie od wielkości, także z podatków CIT, PIT, VAT, od 
nieruchomości przez II kwartał 2020 r., kiedy dochody spadną o więcej niż 30%. Wiele 
przedsiębiorstw nie ma szansy osiągnąć dochodu, ani nawet jakiegokolwiek przychodu. 
Natomiast wciąż muszą opłacać świadczenia, tj. koszty najmu, mediów, telefonów, itp. 
Mikro i małe przedsiębiorstwa z natury nie posiadają takich zysków jak firmy duże i 
średnie, nie posiadają więc odłożonych środków finansowych ani rezerw. Z kolei duże 
przedsiębiorstwa mogą obecnie mieć 100% kosztów i 10% przychodów. 
4. Umożliwienie wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzenia przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz zagwarantowanie dopłat 
6/11 
 
wynagrodzeń do wysokości połowy wynagrodzenia, lecz nie więcej niż połowy 
przeciętnego wynagrodzenia. Tarcza Antykryzysowa 2.0. powinna zapewniać możliwość 
szybkiego wprowadzenia tego rozwiązania (2-dniowym termin konsultacji z 
pracownikami) przy obowiązku utrzymania zatrudnienia maksymalnie przez okres równy 
okresowi wsparcia niezależnie od wielkości firmy. Pomoc powinna być przyznawana 
decyzją, na podstawie wniosku, bez konieczności podpisywania umowy. Należy także 
zagwarantować analogiczny tryb wprowadzania przestoju ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy w firmach, które nie będą występowały o dopłaty do wynagrodzeń. 
Konieczne jest szybkie notyfikowanie programu pomocowego w Komisji Europejskiej, aby 
wsparcie mogło trafić również do większych przedsiębiorstw. Obecnie już dostrzegamy 
negatywne skutki, które można było przewidzieć: pracodawcy, u których funkcjonują 
organizacje związkowe prowadzą żmudne negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia, a 
pracodawcy u których nie funkcjonują organizacje związkowe czują się zagubieni w 
procedurze wyłonienia przedstawicielstwa pracowników. W tym czasie obie te grupy 
pracodawców nie mogą otrzymać środków na ochronę miejsc pracy z tarczy 
antykryzysowej. Porozumienie stanowi bowiem załącznik do wniosku jaki należy przesłać 
dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy. Nowelizacja w tym zakresie mogłaby urealnić 
szansę na otrzymanie środków z tarczy antykryzysowej. 
5. Przedłużenie (na czas epidemii + 90 dni) możliwości pracy pracownika tymczasowego u 
jednego pracodawcy użytkownika. 
6. Uwolnienie środków z kont split payment VAT i przyspieszony zwrot VAT (14 dni), 
zagwarantowane w przepisach, a nie oddane uznaniowości urzędów skarbowych. 
7. Rozszerzenie możliwości stosowania metody kasowej w rozliczaniu VAT na wszystkie 
kategorie podatników. 
8. Uregulowanie najpilniejszych kwestii dotyczących relacji pracodawców i pracowników w 
warunkach stanu zagrożenia epidemiologicznego, w tym zwłaszcza:  
a) określania przez pracodawcę zasad wykonywania pracy zdalnej w akcie 
wewnętrznym 
b) umożliwienie pracodawcom wysyłania pracowników na urlop wypoczynkowy, 
zarówno zaległy, jak i bieżący – w wymiarze maksymalnie 14 dni;  
7/11 
 
c) umożliwienie modyfikacji aktów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy w 
szczególności w zakresie systemów czasu pracy – w porozumieniu ze związkami 
zawodowymi zawartym w ciągu 3 dni (w przypadku braku porozumienia w 
terminie, modyfikacja wchodzi w życie); 
d) rozszerzenie zawieszenia badań lekarskich na nieobjęte dotąd grupy 
pracowników, w tym kwalifikowanych pracowników ochrony; 
e) umożliwienie przeprowadzania szkoleń BHP on-line. 
9. Zniesienie odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z 
działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym 
szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub 
poleceń władzy publicznej. 
10. Analogicznie do JST i placówek zdrowia, zapewnienie także przedsiębiorstwom środków 
publicznych na pokrycie wydatków i szkód związanych z wykonywaniem obowiązków 
nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z koronawirusem. Prezes Rady 
Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw 
gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia 
przedsiębiorcom, osobom prawnych czy jednostkom organizacyjnym. Jednak prace 
związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, nałożonych w wyniku 
polecenia, mające charakter planistyczny, mają być finansowane ze środków własnych 
przedsiębiorcy, ponieważ nie przewidziano pełnej rekompensaty dla przedsiębiorców w 
przypadku realizacji przez nich zadań nałożonych przez ustawę. 
11. Ograniczenie obciążeń wynikających z wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych 
Planów Kapitałowych:  
a) okresowe zawieszenie konieczności wpłat na PPK: czasowe zwolnienie 
pracodawców 250+ z obowiązku opłacania składek w PPK (zarówno 
pracodawcy jak i z „mocy ustawy” pracowników) powinno obowiązywać przez 
najbliższe 6-m-cy i być „dopasowane” do terminów uruchomienia PPK w 
firmach 50-250; 
b) rozszerzenie przesunięcia obowiązków związanych z wdrożeniem PPK również 
na pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników  
8/11 
 
12. Wprowadzenie niezbędnych zmian w przepisach dotyczących obowiązku badania 
zdolności kredytowej, które umożliwią udzielanie i kontynuację finansowania dla 
wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Zachowanie niezmienionych 
na czas pandemii bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących zdolności 
kredytowej w praktyce uniemożliwia – bez narażania się na konsekwencje nadzorcze – 
udzielania finansowania pomocowego. 
13. Wprowadzenie niezbędnego przepisu generalnego, który na czas stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii pozwalałaby w szeregu ustaw, w których zastrzeżono 
formę pisemną na alternatywne stosowanie formy elektronicznej. Analogicznie przepis 
generalny powinien umożliwiać na ten czas, aby we wszystkich przypadkach, gdy umowy 
zastrzegają formę pisemną również można było stosować formę elektroniczną. 
14. Ochrona umów zawartych w ramach zamówień publicznych. Konieczne jest odroczenie 
naliczania i egzekucji kar umownych i sankcyjnego obniżenia wynagrodzenia 
wykonawców, z zachowaniem prawa do żądania naprawnienia szkody wyrządzonej 
zamawiającemu w naturze. Naliczone kary umowne powinny być ex lege wymagalne 
dopiero po okresie 12 miesięcy od zakończenia stanu epidemii COVID-19.W związku z tym 
bezwzględnie należy: 
a) wykreślić pozbawienie wykonawców możliwości odstępowania o umów, 
b) wprowadzić możliwość odstępowania od umów, jeżeli strony nie uzgodnią 
zmiany umowy o zamówienie publiczne związanej z COVID-19. 
15. Odejście od drakońskich ograniczeń pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego 
i przyjęcie konstruktywnej i kompromisowej propozycji w zakresie obniżenia limitu 
pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, do nie więcej niż 45% rocznie, a w 
całym okresie kredytowania do nie więcej niż 75% kwoty kredytu. Pozwoli to na 
ograniczenie negatywnych konsekwencji w postaci zagrożenia likwidacji nawet 
dziesiątków tysięcy miejsc pracy w legalnie działającym sektorze instytucji pożyczkowych i 
do niego komplementarnych, a także zmniejszenia ryzyka dużej skali wykluczenia 
kredytowego polskich gospodarstw domowych i wypchnięcia ich do podziemia 
pożyczkowego (tzw. mafii pożyczkowej). 
9/11 
 
16. Uelastycznienie zasad i terminów odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 
uchylenie obowiązku naliczania przez pracodawców odpisów na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych za miesiące od marca do maja 2020 r., z możliwością przedłużenia 
okresu uchylenia obowiązku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, mając na 
względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 
skutki nimi wywołane; przesunięcie terminów przekazania na rachunek bankowy 
Funduszu dokonanych odpisów i naliczonych zwiększeń na dany rok kalendarzowy: termin 
ostateczny do 31 grudnia 2020 r., termin przekazania kwoty stanowiącej co najmniej 75% 
równowartości odpisów – do 30 września 2020 r. 
17. Wyłączenie w 2020 r. stosowania art. 15e i 15c ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, z uwagi na brak możliwości wypracowania EBITDA na poziomie umożliwiającym 
odliczalność kosztów. 
 
Rozwiązania dla samorządów: 
1. Przyznanie JST istotnie większego zakresu swobody w wykorzystywaniu subwencji i 
dotacji. 
2. Poluzowanie zasady, finansowania wydatków bieżących tylko i wyłącznie z dochodów 
bieżących, polegające na wyłączeniu kosztów walki z koronawirusem. 
3. Wyłączenie zasady zawartej w art. 243, ust.1. Ustawy o finansach publicznych (UoFP) i 
przywrócenie wyższego limitu zadłużania budżetów JST – tj. 60 % dochodów ogółem, który 
obowiązywał przez 2014 r. 
4. Docelowe wprowadzenie w UoFP "klauzul wyjścia" w regułach samorządowych w 
sytuacjach nadzwyczajnych, aby reguły były wiarygodne i nie podlegały zmianom na bazie 
specustaw. 
5. Przyznanie JST dotacji na pokrycie kosztu udzielonego wsparcia dla przedsiębiorczości do 
80% udzielonego wsparcia (ulgi w podatkach lokalnych i opłatach). 
6. Wprowadzenie uproszczonych procedur w zakresie wydawania pozwoleń (np. na budowę) 
oraz odbioru prac remontowych i inwestycji oraz innych usług tak aby nie blokować 
przepływu środków do przedsiębiorstw z tytuły wykonywanych prac na rzecz samorządów.  
10/11 
 
Samorządy dla biznesu:  
1. Aktywne prowadzenie przez samorządy zadań z zakresu remontów i inwestycji, 
wnioskujemy o niepodejmowanie decyzji odraczających remonty i inwestycje. 2. Zastosowanie wobec firm zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz  innych danin 
publiczno – prawnych na rzecz gmin na okres 4 miesięcy (kwiecień – lipiec). 3. Zawieszenie stosowania uchwał, które nakładają na przedsiębiorców kary oraz 
prowadzą do ich egzekucji, a dotyczą zadań które z uwagi na epidemię są niemożliwe 
w realizacji lub znacznie utrudnione (np. realizacja uchwał krajobrazowych).  
 
Podsumowując uważamy, że obecne propozycje rządu:  
⎯ są niewystarczające i nie biorą pod uwagę najważniejszych postulatów zgłaszanych 
przez przedsiębiorców,  
⎯ nie były konsultowane z organizacjami pracodawców, 
⎯ nie uwzględniają nadal działań zapobiegających redukcjom zatrudnienia oraz 
odciążenia firm z obowiązkowych danin, których regulowanie będzie się odbywało 
kosztem miejsc pracy oraz utraty płynności, 
⎯ generują ogrom biurokracji poprzez rozległość przepisów i ich rozmiar (obecnie już 
prawie 300 stron przepisów), 
⎯ w obszarze podatkowym (nowe pomysły na podatki) zagrażają przedsiębiorczości w 
okresie kryzysu.  
 
Szanowni Państwo,  
 Apelujemy do przystąpienia do pracy nad realnymi rozwiązaniami wspierającymi 
zachowanie miejsc pracy i utrzymanie działalności przez przedsiębiorstwa i konsultacje 
wszelkich rozwiązań z naszym środowiskiem. Niezmiennie stoimy na stanowisku, że trzeba 
ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni 
skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić i ratować swoje firmy 
oraz pracowników. Jednocześnie należy powstrzymać wszelkie planowane na ten rok zmiany 
legislacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich 
11/11 
 
sytuację finansową. Ten kryzys dotyczy nas wszystkich, dlatego pozostajemy solidarni jako 
środowisko i jako obywatele, występując wspólnie zwłaszcza w obronie tych w najgorszej 
sytuacji i jednocześnie domagając się ochrony innych narażonych. Apelujemy do Państwa o 
połączenie działań i pilne interwencje we wskazanych obszarach. 
 
Z wyrazami szacunku, 
Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: 
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
- Loża Gdańska Business Centre Club, 
- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, 
- Pracodawcy Pomorza, 
- Gdański Klub Biznesu, 
- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 
- Kaszubski Związek Pracodawców, 
- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, 
- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 
- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 
- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, 
- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”. 
 
 
 
Do wiadomości: 
Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego 
Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin 
województwa pomorskiego