ZAPYTANIE OFERTOWE – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Dotyczy: Zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.”Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy kosztu zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1.: Koszt zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia wizyt studyjnych:

Komplet nr 1: - 90 szt.

 1. Opracowanie podręcznika - ok. 40 stron, format A4, druk – czarno-biały; oprawione; o tematyce: OZE a ochrona środowiska, Zielone osiedla zielone miasta, Polityka województwa i kraju w zakresie wykorzystywania OZE, OZE - strategie energetyczne, Biopaliwa + transport, Domy plus energetyczne i możliwe technologie do wykorzystania, Budownictwo energooszczędne, Prosument jako nowy podmiot na rynku energii, Polityka klimatyczna UE (redukcja CO2) i wpływ tej polityki na
  środowisko i życie społeczeństwa.
 2. Opracowanie ćwiczeń w formie skryptu. ok. 45 stron, format A4, druk – czarno biały; oprawione, o tematyce: OZE a ochrona środowiska, Zielone osiedla zielone miasta, Polityka województwa i kraju w zakresie wykorzystywania OZE, OZE - strategie energetyczne, Biopaliwa + transport, Domy plus energetyczne i możliwe technologie do wykorzystania, Budownictwo energooszczędne, Prosument jako nowy podmiot na rynku energii, Polityka klimatyczna UE (redukcja CO2) i wpływ tej polityki na
  środowisko i życie społeczeństwa.

Część 2.: Koszt zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów zmodyfikowanych przedmiotów w zawodach stolarz, fryzjer, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych:

Komplet nr 1: - 54 szt.

 1. Podręcznik: Meble naprawa i odnawianie; Autor: Irena Swaczyna; Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
 2. Podręcznik: „AutoCad 2011 PL Pierwsze kroki”; autor: Andrzej Pikoń;

Komplet nr 2:  - 52 szt.  

 1. Podręcznik. Budowa i eksploatacja pojazdów cz. 1 i cz. 2, Autor: M. Kozłowski; Wydawnictwo: Vogel

Komplet nr 3: - 13 szt.

 1. Podręcznik. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych; Autor: Anton Herner, Hans Jurgen Riehl, Wydawnictwo: Komunikacji i Łączności

Komplet nr 4: - 34 szt

 1. Książka. Profesjonalny Make-Up; Autor: Ewa Wianiarska;
 2. Nowe fryzjerstwo; Autor: praca zbiorowa; wydawnictwo: REA
 3. Nowoczesne fryzjerstwo Chemia Technologie, Techniki; Wydawnictwo: SUZI; Autor: Zuzanna Sumirska

Część 3.: Koszt zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach zajęć dodatkowych z matematyki i języka angielskiego z terminologią zawodową:

Komplet nr 1: - 139 szt.

1.Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych Część 2; Autor: Leokadia Wojciechowska; Wydawnictwo WSiP

2.Matematyka. Zbiór zadań dla zasadniczych szkół zawodowych; Autor: Leokadia Wojciechowska; Wydawnictwo WSiP

Komplet nr 2: - 93 szt.

1.Matematyka. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych Część 2; Autor: Leokadia Wojciechowska; Wydawnictwo WSiP

2.Matematyka. Zbiór zadań dla zasadniczych szkół zawodowych; Autor: Leokadia Wojciechowska; Wydawnictwo WSiP

3.Matematyka. Graniastosłupy z wycinanek; Autor: Helena Lewicka; Wydawnictwo: Podkowa

4.Matematyka. Zbiór zadań dla klasy 3. Matematyka w otaczającym nas świecie. Kształcenie w zakresie podstawowym; Autor: Alicja Cewe; Wydawnictwo: Podkowa

Komplet nr 3:- 231 szt.

1.J. angielski. Słownik PONS obrazkowy polsko-angielski; Autor: Jean-Claude Corbeil,Ariane Archambault; Wydawnictwo: LektorKlett

2.J. angielski. Podręcznik. Open Mind 1; Autor: Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles I inni; Wydawnictwo Macmillan

3.J. angielski. Ćwiczenia. Open Mind 1; Autor: Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles I inni; Wydawnictwo Macmillan

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZŁOŻENIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty wyboru oferty.

Kryteria oceny oferty wykonawcy:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę brutto zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

Termin i miejsce składania oferty:

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy: biuro@cechwejherowo.pl lub przesłać pocztą/ dostarczyć na adres: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Hallera 18, 84-200 Wejherowo w godzinach 8.00-15.00, w terminie do 09.10.2012 roku.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące braku powiązań z zamawiającym. (dołączone do wzoru oferty)

Do pobrania:

wzór oferty z oświadczeniem