Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis
20.12.2013
 

18 grudnia 2013 r. Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Wszystkie wersje językowe można znaleźć na stronie : hhttp://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#minimis

Komisja nie zwiększyła pułapu pomocy de minimis. Pułap ten pozostaje na obowiązującym aktualnie poziomie - 200.000 Euro do 3 lat.

Pożyczki dla MŚP zostały objęte rozporządzeniem, co oznacza, że będą traktowane jako pomoc de minimis (do 1 mln Euro na maksymalny okres 5 lat lub do 500.000 Euro na okres 10 lat )

Wprowadzono nową definicję przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji, która umożliwia pomoc de minimis dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, pod warunkiem, że nie są objęte procedurą postępowania upadłościowego lub, że nie spełniają warunków, by uznać je za niewypłacalne. 

Maksymalna kwota gwarancji (1,5 mln Euro) i pożyczek (1 mln Euro) może być udzielona jedynie na okres maksymalnie 5 lat. W przypadku dłuższych terminów zapadalności kwota musi być zmniejszona (tj. do 50% w przypadku 10 lat ) .

 

Tekst Rozporządzenia    KLIK