Zachęcamy wszystkich do zapoznania sie z Wyrokiem Sadu Okręgowego w Świdnicy w sprawie z powództwa  Stowarzyszenia Autorów „ ZAIKS” w

Warszawie przeciwko Marcinowi Węgrzynowskiemu o zapłatę naprawienia szkody wywołanej poprzez naruszenie przez niego autorskich praw majątkowych chronionych przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. 

 

WYROK     KLIK