Wejherowo, 21.07.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Dotyczy: Zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.”Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy kosztu zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1, 22.11.41.00-3, 39.16.21.00-6.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część 1.: Koszt zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów zmodyfikowanych przedmiotów w zawodach stolarz, fryzjer, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych:

Komplet nr 1: -  25 szt.

1.      Technologia drewna 1. Podręcznik do nauki zawodu, autorzy: B.Deyda, L. Beilchmidt

2.      Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie, autor: K. Duchnowski

Komplet nr 2: 21 szt.

1.      Technologia drewna 2. Podręcznik do nauki zawodu, autorzy: B.Deyda, L. Beilchmidt

2.      Obrabiarki i urządzenia stolarskie, autorzy: S. Bieniek, K. Duchnowski

Komplet nr 3: - 14 szt.

1.      Technologia drewna 3. Podręcznik do nauki zawodu, autorzy: B.Deyda, L. Beilchmidt

2.      Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, autory: Z. Makieła, T. Rachwał

Komplet nr 4: - 18 szt.

1.      Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych część 1, autor: K. Pachwski

Komplet nr 5 – 63 szt.

1.    Naprawa pojazdów samochodowych, autorzy: S. Orłowski, S. Kowalczyk

Komplet nr 6 – 35 szt.

1.    Podstawy fryzjerstwa, autorzy: T. Kulikowska-Jakubik, M. Richert

Komplet nr 7 – 33 szt.

1.    Projektowanie fryzur, autorzy: T. Kulikowska-Jakubik, M. Richert

Komplet nr 8 - 28 szt.

1.    Stylizacja fryzur, autorzy: T. Kulikowska-Jakubik, M. Richert

Część 2.: Koszt zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach zajęć dodatkowych z matematyki i języka angielskiego z terminologią zawodową:

Komplet nr 1: - 280 szt.

1.Matematyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha

2.Matematyka 2. Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska,

3.Tablice matematyczne małe, autorzy: A. Cewe, H. Nahorska, i. Pancer

Komplet nr 2:- 280 szt.

1.J. angielski, Gateway 2, Podręcznik dla ucznia, autor: D. Spencer

2.J. angielski. Słownik tematyczny PONS 11 haseł i zwrotów, autorzy: praca zbiorowa

Komplet nr 3 – 2 szt.

1.    Język angielski, Gateway 2, Książka nauczyciela autor: D. Spencer

 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZŁOŻENIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty wyboru oferty.

Kryteria oceny oferty wykonawcy:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę brutto zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

Termin i miejsce składania oferty:

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy: biuro@cechwejherowo.pl lub przesłać pocztą/ dostarczyć na adres: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Hallera 18, 84-200 Wejherowo w godzinach 8.00-15.00, w terminie do 04.08.2014 roku.

 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące braku powiązań z zamawiającym!!!. (dołączone do wzoru oferty)

 

Do pobrania wzór oferty i oświadczenie.

KLIK