ZAPYTANIE OFERTOWE – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Dotyczy: Opracowanie i wydruk materiałów dydaktycznych dla uczniów biorących udział w stażach w ramach realizacji projektu pn.”Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy opracowania i wydruku materiałów dydaktycznych dla uczniów biorących udział w stażach w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie i wydruk materiałów dydaktycznych dla uczniów biorących udział w stażach:

Ilość  - 20 szt. (10 szt. dostawa do 25 czerwca 2013 roku; 10 szt. dostawa do 16 czerwca 2014 roku)

Opracowanie i wydruk materiałów dydaktycznych na staże dla uczniów w formie skryptu plus płyta CD - ok. 80 stron, format A4, druk – full-color; opracowanie o tematyce: Spektroskopowe techniki analizy - identyfikacja materiałów, wykrywanie zanieczyszczeń; Zastosowania laserów do obróbki/modyfikacji powierzchni oraz syntezy nowych materiałów kompozytowych do zastosowań w fotowoltaice oraz fotokatalizie (np. utylizacji zanieczyszczeń organicznych przy udziale światła słonecznego); ogólny zarys energetyki wodnej w Polsce; wykorzystanie potencjału energetyki wodnej w Polsce na tle innych krajów europejskich; podstawy turbin wodnych (podział, zastosowanie na określone spady, podstawowy wzór na sprawność turbiny wodnej); elektrownie wodne (podział, moce generowane, przegląd i usytuowanie najważniejszych i największych elektrowni w Polsce); modelowanie  obliczeń turbiny wodnej w pełnej trójwymiarowej konfiguracji (generacja geometrii w programie CAD, przygotowanie siatki obliczeniowej, obliczenia programem komercyjnym); przedstawienie graficzne stanowiska do badań turbin wodnych w IMP PAN; opis stanowiska do badań turbin wodnych, opis turbiny zainstalowanej na stanowisku; uruchomienie stanowiska i prezentacja pomiarów turbiny wodnej; badania energetyczne na obiektach rzeczywistych (podział metod badawczych i ich ogólne podstawy);  Spektroskopowe techniki analizy - identyfikacja materiałów, wykrywanie zanieczyszczeń; Zastosowania laserów do obróbki/modyfikacji powierzchni oraz syntezy nowych materiałów kompozytowych do zastosowań w fotowoltaice oraz fotokatalizie (np. utylizacji zanieczyszczeń organicznych przy udziale światła słonecznego); charakterystyka budynków z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii;  Energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej; Fotowoltaika jako dziedzina nauki. Podstawy fizyczne, technologie, zastosowania; Zajęcia laboratoryjne w laboratorium Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii oraz Zakładu Fotofizyki IMP PAN. W ramach zajęć przedstawione zostaną materiały oraz urządzenia wykorzystywane do budowy ogniw fotowoltaicznych. Następnie cała grupa wspólnie pod kierunkiem prowadzącego zbuduje barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne. Kolejnym elementem będzie zbadanie wytworzonego ogniwa i wyznaczenie jego parametrów elektrycznych.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od daty wyboru oferty.

Kryteria oceny oferty wykonawcy:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę brutto zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

Termin i miejsce składania oferty:

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy: biuro@cechwejherowo.pl lub przesłać pocztą/ dostarczyć na adres: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Hallera 18, 84-200 Wejherowo w godzinach 8.00-15.00, w terminie do 13.06.2013 roku do godziny 12.00.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące braku powiązań z zamawiającym. (dołączone do wzoru oferty)

Do pobrania:

Wzór oferty z oświadczeniem