BON SZKOLENIOWY

 

Bon szkoleniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z Indywidualnego Planu Działania oraz po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostana poniesione w zwiazku z jego podjęciem.

 

W ramach bonu szkoleniowego finansowane są, do wysokości 100% przecietnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznaniabonu szkoleniowego koszty:

- jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

- przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 

Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszty, o których mowa wyżej, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.


Skierowanemu bezrobotnemu w czasie odbywania szkolenia przysługuje stypendium, którego kwota nie jest wliczana do wartości bonu.


Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie posiada wpis nr.: 2.22/00029/2005.

 

Więcej informacji na temat bonu szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy:

- Wejherowo: (58) 677 63 21, (58) 677 83 63, (58) 677 83 64, (58) 677 83 68

- Puck: (58) 673-24-73 wew. 23

- Gdynia: (58) 620-49-54 wew. 103

- Lębork: (58) 866-71-53

- Kartuzy: (58) 694-09-41