Aneks do umowy

 

1. Uczniowie zatrudnieni w celu nauki zawodu u pracodawców, którzy powtarzają klase, zobowiązani są wystąpić o przedłużenie umowy ( aneks ) do Izby Rzemieślniczej w Gdańsku poprzez Cech, w trybie PILNYM.

W/w aneks należy również przesłac do OHP w Słupsku

                                                                                 

                                                               Egzaminy

 

2. Zgodnie z zaleceniem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, komplet dokumentów na egzamin czeladniczy powinien być złożony, zawsze do końca czerwca danego roku.

 

                                                               Refundacje

 

3. Do złożonych wniosków - prognoz w 2013r. do OHP w Słupsku, pracodawcy zobowiązani sa wysłać listem poleconym kserokopie umów zawartych z pracownikami młodocianymi, podświadczonych za zgodność ( pieczątka i podpis ) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Ostateczny termin - do konca listopada br.