Wynagrodzenia młodych pracowników nadal będą refundowane

 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 14 marca 2014 r. wprowadzi od 1 lipca możliwość udzielenia zwrotu kosztów związanych z wynagradzaniem zatrudnionych młodocianych na zasadach pomocy de minimis. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Rozporządzenie wykonawcze przygotowywane przez Ministerstwo Pracy uzupełni przepisy ustawowe dotyczące zasad refundowania wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ze środków Funduszu Pracy. Obecnie taka pomoc jest kwalifikowana jako wsparcie na szkolenia. Nie trzeba jej zgłaszać do Komisji Europejskiej w ramach wyłączeń blokowych.

Dotychczasowe przepisy dotyczące dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUS za młodych pracowników wygasają 30 czerwca. Zmieniona ustawa i projekt nowego rozporządzenie umożliwią udzielanie firmom pomocy publicznej po tej dacie według zasad przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1). Oznacza to, że kwoty udzielonej pomocy finansowej będą wliczane do limitu pomocy publicznej, której wysokość nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych. 

Projekt rozporządzenia nie zmienia natomiast samej procedury uzyskania refundacji. Przewiduje, że zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę nadal będzie dokonywany na podstawie odpowiedniej umowy zawieranej z ochotniczym hufcem pracy oraz stosownych wniosków o jego dokonanie. 

Zgodnie z nowymi przepisami do 30 kwietnia każdego roku będzie określany i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w przypadku których może być dokonana refundacja. Przy jego tworzeniu uwzględniane będzie zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy. Do wydania wykazu konieczna będzie też opinia wojewódzkiej rady rynku pracy. 


Więcej: gazetaprawna.pl    LINK