Szanowni Pracodawcy
W związku z wejściem w zycie z dniem 1 lipca 2014 roku nowego 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 poz. 865) uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

Informujemy, że refundacja stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury. 

 


REFUNDACJE

Załączniki do Wniosku o zawarcie umowy o refundację - obowiązujące dla umów zawartych  od 01.07.2014:

 

      1. Wniosek pracodawcy ( pobierz )

 
Do wniosku należy dołączyć:
  1. kopie list płac (za miesiące, za które przedsiębiorca ubiega się o refundację) wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez młodocianych (potwierdzeniem może być podpis na liście płac bądź, w przypadku wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe, potwierdzenie przelewu bankowego),
  2. kopie deklaracji ZUS - DRA
  3. potwierdzenia dokonania wpłat na ubezpieczenie społeczne
  4. kopie zwolnień lekarskich, jeśli w danym okresie rozliczeniowym pracodawca wypłacił młodocianemu wynagrodzenie chorobowe, lub druk ZUS RSA

Należy pamiętać, że refundacji podlegają tylko wynagrodzenia chorobowe wypłacane ze środków pracodawcy, nie są zaś refundowane zasiłki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez pracodawcę "za zgodność z oryginałem"( pieczatka i podpis )


                           Wnioski o dokonanie refundacji można składać na  bieżąco za dany miesiąc.

 

                                                                           UWAGA !!!

     Pracodawca zmieniający numer konta bankowego zobowiązany jest do sporządzenia aneksu do umowy z O.H.P.

    1. Aneks do umowy ( pobierz )

 

WAŻNE
Pracodawcom NIE przysługuje refundacja w okresie powtarzania klasy przez ucznia.  O przedłużenie umowy w nauce ze względu  na powtarzanie klasy, należy wystąpić poprzez Cech do Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku  . Kopię aneksu o przedłużeniu umowy o naukę zawodu  wraz z nowym wnioskiem o zawarcie umowy o refundację należy  przesłać do OHP w Słupsku ( po okresie powtarzania klasy przez ucznia).