DOFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 

Pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli :

  1. spełniają odpowiednie warunki do szkolenia uczniów
  2. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę
  3. dofinansowanie przyznaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika
  4. pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia w terminie 3 miesięcy od daty zdania egzaminu czeladniczego przez pracownika młodocianego.

 


                  Druki można pobrać ze strony internetowej właściwego Urzędu Miasta lub Gminy.