Po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest przeprowadzany egzamin sprawdzający przez czeladniczą komisję egzaminacyjną powołaną przez izbę rzemieślniczą. 

Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dla młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy przyuczenie może zostać przedłużone do czasu ukończenia przez nich gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu - polega na samodzielnym wykonaniu zadanej pracy. Odbywa się u pracodawcy i nie może trwać dłużej niż 3 godziny. Część teoretyczna egzaminu - tylko ustna - obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu: BHP i ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska teorii zawodowej

Wymagane dokumenty:  

Do egzaminu sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy uczeń składa następujące dokumenty: 

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego (pobierz)
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy 
  • Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem okresu oraz zakresu przyuczenia (pobierz)
  • Dowód zapłaty        Proszę o wydrukowanie formularza na jednej kartce A4

 

Opłaty egzaminacyjne:
 

Lp.

Egzamin

Opłata

1

Egzamin sprawdzajacy dla młodocianych

264 zł

 

 

Opłatę należy dokonać na nr konta bankowego:  81 1600 1462 1817 4823 9000 0001