Powiatowy Cech Rzemiosł poszukuje wykładowców/ trenerów/ instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia szkoleń (min. zawodowych, komputerowych, księgowych, innych) w zakresach:

- Operator spycharki (wymogi: uprawnienia operatora ładowarki klasy I)

- Operator równiarki (wymogi: uprawnienia operatora ładowarki klasy I)

- Operator podestów ruchomych (wymogi: uprawnienia operatora podestów ruchomych)

- Operator żurawi przenośnych (wymogi: uprawnienia operatora żurawi przenośnych)

- Obsługa pił mechanicznych (wymogi: uprawnienia na piły mechaniczne klasy III)

- Obsługa kos spalinowych (wymogi: uprawnienia na kosy spalinowe)

- Wózki jezdniowe z wymianą butli gazowych (wymogi: uprawnienia)

- Wózki jezdniowe z napędem silnikowym (wymogi: uprawnienia)

- Fryzjerstwo

- Kosmetyka: m.in. wizaż i stylizacja, przedłużanie i zdobienie paznokci

- Sprzedawcy

- Kasy fiskalne

- Komputerowe systemy sprzedaży (Subiekt/Symfonia/WF-Mag...)

- Minimum sanitarne

- Pracownik robót wykończeniowych

- Pracownik administracyjno-biurowy

- Magazynier

- Księgowość z obsługą systemów komputerowych

- Aktywizacja zawodowa

- Doradca zawodowy (kwalifikacje, licencja doradcy)

 

Wymagania wstępne: 

 • Wykształcenie wyższe/ tytuł mistrza/ instruktora praktycznej nauki zawodu.
 • Uprawnienia pedagogiczne.
 • Doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres biuro@cechwejherowo.pl.
Informujemy,że skontaktumy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Dokumenty rekrutacyjne przechowywane są do dnia 24.05.2019r. 

W dokumentach prosimy o zamieszczenie oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na wykładowców/ trenerów/ instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia szkoleń”,
 
a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców, 84-200 Wejherowo, ul. Gen. Józefa Hallera 18
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:iod@cechwejherowo.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. 1. prowadzenia bazy danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców w Wejherowie i kontaktowania się z Państwem w sprawach prowadzonych rekrutacji -  aż do cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. 2. przeprowadzenia przyszłej rekrutacji, na udział w której wyrażą Państwo chęć – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek pracodawców albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie – przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończony został proces rekrutacyjny w którym Państwo będziecie uczestniczyć – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu prowadzenia bazy danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców w Wejherowie i kontaktowania się z Państwem w sprawach prowadzonych rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.

W przypadku udzielenia zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami biuro@cechwejherowo.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 4. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata na stanowisko wykładowcy/ trenera/ instruktora.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców z siedzibą w Wejherowo, KRS 0000048667, w celu prowadzenia bazy danych kandydatów do obecnych i przyszłych rekrutacji i kontaktowania się ze mną w sprawach prowadzonych rekrutacji.

 

 

………………….                                                                        ……………………

       (data)                                                                                        (podpis)